SOCIJALNI DIJALOG

Jačanje socijalnog dijaloga je jedan od  ključnih strateških ciljeva SS PPDIV Srbije, usmeren ka promovisanju dostojanstvenog rada, a koji uz socijalni dijalog takođe obuhvataju radne standarde, osnovna načela i prava na radu, pružanje većih mogućnosti za sigurnu i dostojanstvenu zaposlenost za muškarce i žene, kao i pokrivenost i delotvornost socijalne zaštite za sve.

Ključni aspekt socijalnog dijaloga je njegov partnerski pristup. On polazi od pretpostavke da sindikati i unije poslodavaca priznaju postojanje zajedničkog problema i obavezuju se na zajedničke akcije u cilju njegovog rešavanja. Stoga, socijalni dijalog je alat izgradnje konsenzusa. Štaviše, u svojoj tripartitnoj verziji, socijalnim partnerima (sindikatima i unijama poslodavaca) daje instrument da utiču na odluke vlade i da lobiraju za vlastite interese na političkom nivou. Postoje neki važni preduslovi funkcionisanja socijalnog dijaloga. S obzirom da su institucije socijalnog dijaloga „prirodno stanište“ socijalnih partnera, prvi preduslovi njihovog odgovarajućeg funkcionisanja su demokratske osnove i zakonodavstvo koje omogućuje socijalni dijalog. Moraju da postoje snažne i reprezentativne organizacije radnika i poslodavaca kako bi kao akteri učestvovali u procesu dijaloga. Štaviše, mora da postoji neki zajednički interes i spremnost svih uključenih strana da stupe u takav saradnički i konstruktivni dijalog. U stvarnosti, međutim, ciljevi uključenih strana su često vrlo različiti.

Nije uvek moguće da se postigne situacija kojom su svi zadovoljni ili kompromis, a ponekad nema ni dovoljno spremnosti na dijalog, posebno kad je reč o unijama poslodavaca. U takvoj situaciji, težnja ka dijalogu samo od strane sindikata neće nužno dovesti do uspeha, jer to znači traženje saradnje sa suprotnom stranom koja zapravo ne želi kompromise već se bori za sopstvene interese. Partnerski odnos sindikata i poslodavaca je opredeljenje i želja SS PPDIV Srbije.

Život je ipak nešto drugo, pa prostora za unapređenje ovih odnosa nikada ne nedostaje, kao niti naše volje, strpljenja i znanja.