REGIONALNA I MEĐUNARODNA SARADNJA

SS PPDIV Srbije nije izolovan sindikat okrenut sam sebi. Naprotiv, on predstavlja takav vid savremenog sindikata koji svoj rad i aktivnosti sprovodi kroz individualan rad i saradnju s drugim sindikatima i institucijama.

Na lokalnom nivou, osnovni vid saradnje mogao bi se sagledati kroz saradnju i koordinirane aktivnosti sa drugim granskim sindikatima iz Srbije, kako iz SSSS u kojem se nalazi, tako i ostalih sindikalnih centala. Saradnja sa tim sindikatima zasnovana je na razmeni informacija o načinu sindikalnog delovanja i iskustava u tim delovanjima. 

S druge strane, SS PPDIV Srbije kontinuirano razvija svoj rad i prisutnost na međunarodnoj sceni učestvovanjem u raznim bilateralnim i multilateralnim susretima, sastancima, seminarima, konferencijama i kongresima. Multilateralna sindikalna aktivnost odvija se kroz aktivno učestvovanje naših predstavnika u radu najviših organa međunarodnih asocijacija EFFAT i IUF.

Osim ovakvih međunarodnih aktivnosti, SS PPDIV Srbije zbog ostvarivanja programa kao i što bolje i uspešnije zaštite interesa i prava svojih članova, ostvaruje saradnju sa nizom sindikata iz drugih zemalja. Prilikom takvih susreta upoređuju se i razmenjuju informacije o postojećoj praksi u tim zemljama kao i o radnom zakonodavstvu.

Jako dobro razvijene i prijateljske odnose SS PPDIV Srbije ima sa:

 

 • Sindikatom PPDIV iz Hrvatske
 • Sindikatom KŽI iz Slovenije
 • Agro-sindikatom iz Makedonije
 • Sindikatom PPDI iz Crne Gore
 • Sindikatom FNZS iz Bugarske
 • Sindikatom PODKREPA iz Bugarske
 • Sindikatom AGRO STAR iz Rumunije
 • Sindikatom GTUWA iz Egipta
 • Sindikatom ŠEKER-iš iz Turske
 • Sindikatom TARIM-iš iz Turske
 • Sindikatom TEK IDA-iš iz Turske

 

Svoj rad kroz saradnju SS PPDIV Srbije ostvaruje i sa raznim NVO iz zemlje i inostranstva, a posebno moramo naglasiti pomoć koju smo dobili od  Fridrih Ebert fondacije i OLOF PALME INTENATIONAL CENTRA iz Švedske, zahvaljujući kome možemo da organizujemo edukaciju i bolju informisanost članstva.