BROJ - 059/ 2015

BEOGRAD 17.06.2015.

N/R BOKIĆ ANĐELKO

N/R Predsedniku GVSSS- Zrenjanin

N/R IZVRŠNOM ODBORU OOSS DIJAMANTA

 

Na osnovu članova 17, 18 i 62 Statuta Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, Republički odbor Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije je dana 17.06.2015 godini, na svojoj sednici jednoglasno doneo sledeću 

O D L U K U

Isključuje se iz Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, Bokić Anđelko, predsednik Sindikalne organizacije „Dijamant“ Zrenjanin, zbog nepoštovanja Statuta Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije i dugogodišnjeg neplaćanja sindikalne članarine našem sindikatu. Ujedno mu prestaje i funkcija predsednika Sindikalne organizacije „Dijamant“ Zrenjanin.

Raspušta se Sindikalna organizacija „Dijamant“ Zrenjanin, pošto je isključen iz članstva Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije dosadašnji predsednik Bokić Anđelko, čime mu je prestala i funkcija predsednika Sindikalne organizacije.

Ova odluka se donosi uslovno, i njeno izvršenje se odlaže do 30 dana, da ukoliko se započne plaćanje zaostalih članarina za 2015. godinu prema Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, do navedenog roka u ovom stavu, smatraće se da odluka, u svoja prva 2 stava nije ni doneta, u suprotnom, raskidni uslov se aktivira u svom punom obimu.

 

O b r a z l o ž e nj e

Pošto je postalo evidentno da Sindikalna organizacija „Dijamant“ Zrenjanin, ne plaća upravo Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, deo sindikalne članarine koji pripada ovom sindikatu, prema formuli koji je odredio Savez samostalnih sindikata Srbije, gde ovom granskom sindikatu pripada 12% od dela koji se plaća Savezu, granskom sindikatu i teritoriji, usmeno smo se obraćali predsedniku ove sindikalne organizacije Bokić 

Anđelku, kao najodgovornijem za rad svoje sindikalne organizacije, uključujući pre svega odgovornost za obaveze koju imaju članovi njegove sindikalne organizacija, sama sindikalna organizacija i on kao predsednik. U evidenciji o plaćanju članarine već godinama nema ove Sindikalne organizacije, a i u razgovoru sa predsednikom sindikalne organizacije on ne spori da ne izvršava ovu obavezu. Takođe, pre mesec i po dana, poslato je i pismeno upozorenje o izbegavanju obaveza, sa obaveštenjem o posledicama takvog ponašanja, uz ostavljen rok od 15 dana da se ponašanje i predsednika i same sindikalne organizacije usaglasi sa Statutom ovog sindikata. Na traženje predsednika Sindikalne organizacije „Dijamant“ Zrenjanin, Anđelka Bokića, dana 08.06.2015 održan je sastanak između pomenutog i predsednika, potpredsednika i sekretara našeg sindikata. Postojanje mogućnosti dogovora, odnosno prihvatanja i izvršenja svojih obaveza je razlog što je ova odluka doneta sa raskidno odložnim uslovom.

Inače samo ponašanje predsednika sindikalne organizacije „Dijamant“ Zrenjanin, Anđelka Bokića je apsolutno nepoštovanje elementarnih obaveza uređenih našim statutom. A kao prvo uskraćivanje i neplaćanje sindikalne članarine i to samovoljno uzimajući sebi za pravo da određuje kome i koliko želi da plaća.Takvo ponašanje urušava i autoritet i organizaciju sindikata i suprotno je svim načelima sindikalizma, ili bilo koje organizacije, nedopustivo je, i s toga, jedino moguće je u takvom slučaju doneti odluku kao u dispozitivu.Onom člani sindikata, onom predsedniku sindikalne organizacije koji se oglušuje o osnovne obaveze, uvodi samovolju i urušava sindikalno organizovanje, nije mesto u ovom sindikatu.

Uslovnost ove odluke, sa vremenski određenim raskidnim uslovom, je samo iz razloga da se ne zatvore sva vrata i omogući ulazak i ove sindikalne organizacije u sindikalni red i poredak koji važi za sve druge sindikalne organizacije.

Iz svih navedenih razloga, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

PREDSEDNIK ROS-a

Dragan Zarubica dipl.ing.

 

S obzirom da je navedeni prekršio dogovor o plaćanju članarine, jer ponovo prestao da nepoštuje statut i neplaća članarinu SS PPDIV Srbije počev od januara 2016 i učešća u pravljenju paralelnog sindikata ove grane na nivou APV , aktivira se odluka o isključenju imenovanog iz SS PP DIV Srbije.

 

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Statutarnom odboru našeg granskog sindikata u roku od 15 dana od dana prijema ove odluke.

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top